مرکز مشاوره شغلی و کاریابی کارگزین

مرکز مشاوره شغلی و کاریابی کارگزین

مرکز مشاوره شغلی و کاریابی کارگزین


دستگاه تزریق پلی اوتران P.U

دستگاه تزریق پلی اوتران P.U با مشخصات ذیل:
1-دارای 4 مخزن 80 کیلویی